در حال بارگذاری ...
  • تئاتر محیطی و راه های ناگشوده

    بخش عمده ای از تاریخ تئاتر جهان به نمایش های بیرونی اختصاص دارد و در واقع عمر تئاترهایی که در فغضای تماشاخانه های رسمی اجرا می شده است نسبت به تاریخ طولانی تئاتر بسیار ناچیز است. از نمایشهای آیینی در اقصی نقاط تمدن های باستانی همچون مصر، هند و بین النهرین گرفته که یا در فضای ...