در حال بارگذاری ...
راه یابی یک نمایش صحنه ایی از کردستان به جشنواره دانشجویی پودس

سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب وزیبا   به کارگردانی  عمران مرادی 

انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ،راه یابی  نمایش صحنه ای "سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب وزیبا "   به کارگردانی  عمران مرادی 
از استان کردستان را به چهاردهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی پودس را به کلیه عوامل گروه تبریک گفته و ارزوی موفقیت را برایشان خواهانیم .

نجمن هنرهای نمایشی استان کردستان
نظرات کاربران