در حال بارگذاری ...

کتاب «تئاتر خیابانی» به زبان کوردی در سلیمانیه منتشر شد

«تئاتر خیابانی» به قلم هنرمند جنوب کوردستان (کوردستان عراق) هنر طاهر با زمینه تحقیق و پژوهش و بررسی تاریخچه و ویژگی های تئاتر خیابانی، خصوصا  نقش مخاطب در تئاتر خیابانی به رشته ی تحریر درآمده و به زبان کوردی به چاپ رسیده است.

به گزارش تئاتر کردستان، کتاب " تئاتر خیابانی " به قلم هنرمند جنوب کوردستان (کوردستان عراق) "هنر طاهر" با زمینه تحقیق و پژوهش و بررسی تاریخچه و ویژگی های تئاتر خیابانی، خصوصا  نقش مخاطب در تئاتر خیابانی به رشته ی تحریر درآمده و به زبان کوردی به چاپ رسیده است.

مقدمه ی این کتاب را که از پنج بخش اصلی تشکیل شدە است و به چگونگی پیدایش و آغاز تئاتر خیابانی در عصر یونانیان و رومیان باستان، مبحث بازیگری، آفرینش و کارگردانی این نوع تئاتر می پردازد.
و از سوی انتشارات "کارۆ" در شهر سلیمانیه به چاپ رسیدە است توسط هنرمند و کارگردان تئاتر مریوانی "فاتح بادپروا"  نو شته شده است و به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان و همچنین جشنواره تئاتر خیابانی دربندیخان کوردستان عراق تقدیم شدە است.
نظرات کاربران