از تاریخ
 تا تاریخ
 
مسئول دبیرخانه اولین جشنواره تئاتر کوتاه مریوان عنوان کرد

ورکشاپ کارگردانی با حضور شهرام میرزایی برگزار شد
مسئول دبیرخانه اولین جشنواره تئاتر کوتاه مریوان عنوان کرد

ورکشاپ کارگردانی با حضور شهرام میرزایی برگزار شد

جشنواره تئاتر کوتاه صحنه ای مریوان در گام اول خود با توکل برخدا و همکاری هنرمندان استان کردستان، قدم های خود را جهت اجرا و برگزاری محکم و با اراده برمی دارد و در این ...