•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  پیام رضا اسعدی رئیس شورای اسلامی شهر سقزبه جشنواره تئاتر کوردی

هنر یک زبان انسانی و بین المللی است
  پیام رضا اسعدی رئیس شورای اسلامی شهر سقزبه جشنواره تئاتر کوردی

  هنر یک زبان انسانی و بین المللی است

  هنر یک زبان انسانی و بین المللی است که در آن میتوان بابیانی جذاب ، انگیزه ها و احساسات مردم و ویژگی های ضروری آنان را در شکلی نمادین  تجلی بخشید .  تئاتر رسانه ای ...