نهمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

«سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب و زیبا» به کارگردانی عمران مرادی
نهمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

«سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب و زیبا» به کارگردانی عمران مرادی

«سه پاس از حیات طیبه ی نوجوانی نجیب و زیبا» به نویسندگی علیرضا نادری و کارگردانی عمران مرادی از شهرستان سنندج درساعت ۱۲ صبح روز سه شنبه دوم دیماه ۹۹ اجرا شد.

هشتمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «خون منتشر»  به نویسندگی  صابر دلبینا و کارگردانی امید اکبر
هشتمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «خون منتشر»  به نویسندگی صابر دلبینا و کارگردانی امید اکبر

هشتمین اجرای مجازی دومین روز از سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان به نمایش «خون منتشر» به نویسندگی  صابر دلبینا  و  کارگردانی امید اکبر از شهرستان بیجار زمان ...

هفتمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «باب بارا»  به نویسندگی  و کارگردانی نیما ایمان زاده
هفتمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «باب بارا»  به نویسندگی و کارگردانی نیما ایمان زاده

هفتمین اجرای مجازی سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان  در دومین روز جشنواره  با نمایش «باب بارا» به نویسندگی  و کارگردانی نیما ایمان زاده از شهرستان سنندج ...

ششمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «خروس سرخ» به نویسندگی میثم فرهمندیان  و کارگردانی حسین مرادی
ششمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «خروس سرخ» به نویسندگی میثم فرهمندیان  و کارگردانی حسین مرادی

ششمین اجرای  مجازی روز اول سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان بانمایش «خروس سرخ» به نویسندگی میثم فرهمندیان و کارگردانی حسین مرادیاز شهرستان دیواندره در  ساعت ...

سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «روییدن» به نویسندگی وکارگردانی شعیب مکتبداری
سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «روییدن» به نویسندگی وکارگردانی شعیب مکتبداری

پنجمین اجرای مجازی سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان  با نمایش «روییدن» به نویسندگی وکارگردانی شعیب مکتبداریاز شهرستان سنندج درساعت ۱۶ عصر روز دوشنبه مورخ یکم ...

چهارمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «بازی زندگی» به نویسندگی ماندا عبقری وکارگردانی هیوا کریمی 
چهارمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «بازی زندگی» به نویسندگی ماندا عبقری وکارگردانی هیوا کریمی 

چهارمین اجرای  مجازی سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان به نمایش «بازی زندگی»   با نویسندگی ماندا عبقری وکارگردانی هیوا کریمی از شهرستان بانه اختصاص یافت . 

سومین اجرای سی ویکمین جشنواره تئاتر استان کردستان

نمایش  «نیمه پنهان» به نویسندگی وکارگردانی بهزاد فرمانی
سومین اجرای سی ویکمین جشنواره تئاتر استان کردستان

نمایش «نیمه پنهان» به نویسندگی وکارگردانی بهزاد فرمانی

سومین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان نمایش «نیمه پنهان» به نویسندگی وکارگردانی بهزاد فرمانی کاری از گروه تئاتر میم ازشهرستان قروه بودکه روز دوشنبه ...

دومین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش
دومین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش " خوکدانی " به نویسندگی و کارگردانی هتاو خویش کار

دومین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان نمایش «خوکدانی» به نویسندگی وکارگردانی هتاو خویش کار  ازشهرستان مریوان در ساعت ۱۱صبح روز دوشنبه مورخ یکم دیماه ...

صفحه  2  از  19